ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

(Κατάσταση Μάιος 2018, Έκδοση υπ' αριθ. 1)

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και δια της παρούσης σας ενημερώνουμε για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποιες είναι οι αντίστοιχες αξιώσεις και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Mazda Austria GmbH

Ernst-Diez-Str. 3

9020 Klagenfurt

Αυστρία

E-Mail: datenschutz@mazda.at 

 

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), βάσει της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και άλλων διατάξεων που ισχύουν για την προστασία δεδομένων (λεπτομέρειες παρέχονται παρακάτω). Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν ή συμφωνήθηκαν κατά περίπτωση. Περισσότερες λεπτομέρειες ή προσθήκες σχετικά  με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  αναφέρονται επίσης και στα σχετικά έγγραφα, τα έντυπα, τη δήλωση συγκατάθεσης της σύμβασης ή/και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς (π.χ. στο πλαίσιο της χρήσης του ιστοτόπου μας ή των όρων και προϋποθέσεων). Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων ενδέχεται να ενημερώνονται ενίοτε στον ιστότοπο μας, όπου μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες πληροφορίες

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ή ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6, ΤΜΗΜΑ 1Β ΤΟΥ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης  και την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Ειδικότερα, η επεξεργασία πραγματοποιείται  για την παροχή εγγύησης από τον κατασκευαστή, την προαιρετική επέκταση εγγύησης, την οδική βοήθεια, τη Mazda Care Service, τη διατήρηση του μητρώου ψηφιακών υπηρεσιών, διαδικασίες καλής λειτουργίας , προγράμματα παροχών για άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδοτήσεις για χρηματοδότηση αυτοκινήτων, κ.λπ. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διεξάγεται επίσης για τη λήψη μέτρων και ανάληψη δραστηριοτήτων στο πριν την σύναψη της σύμβασης στάδιο  , π.χ.  για την περίπτωση που κάποιος ζητά  ένα test drive. Οι απαραίτητες υπηρεσίες, μέτρα και δραστηριότητες παρέχονται κατόπιν εντολής σας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ουσιαστικά επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη σύμβαση, δυνατότητα επαλήθευσης των συναλλαγών, παραγγελίες και άλλες συμφωνίες, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο μέσω κατάλληλης τεκμηρίωσης, παράπονα, εγγυήσεις και διαδικασίες καλής λειτουργίας, μέτρα ελέγχου και βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και εκτέλεση γενικών καθηκόντων φροντίδας, ελέγχου και εποπτείας από συνδεδεμένες εταιρείες (π.χ. Μητρική Εταιρεία)˙ παρακολούθηση προϊόντων, διατήρηση ασφαλείας των προϊόντων και της οδικής κυκλοφορίας (π.χ. μέσω εκστρατειών ανάκλησης και εξυπηρέτησης), καθώς και ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων, στατιστικές αξιολογήσεις για εταιρική χρήση, καταγραφή και έλεγχο δαπανών, σύνταξη και υποβολή εκθέσεων, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, τήρηση λογιστικών και φορολογικών στοιχείων για αξιολόγηση των λειτουργικών διεργασιών, διαχείριση κινδύνων, διεκδίκηση έννομων αξιώσεων και υπεράσπιση σε περίπτωση νομικών διαφορών˙ εξασφάλιση της ασφάλειας της μηχανογράφησης (π.χ., δοκιμές και φερεγγυότητα συστήματος) και τη γενική ασφάλεια, την ασφάλεια κτηρίων και εγκαταστάσεων, την προστασία και άσκηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (π.χ. μέσω ελέγχων πρόσβασης), εγγύηση της ακεραιότητας, της γνησιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων˙ πρόληψη και διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, και έλεγχο μέσω οργάνων ή αρχών επίβλεψης (π.χ. εσωτερικοί έλεγχοι).

2.2 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6, ΤΜΗΜΑ 1ΣΤ ΤΟΥ ΓΚΠΔ)

Πέραν και υπεράνω της πραγματικής εκπλήρωσης των προσυμφωνηθέντων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας ή των συμφερόντων τρίτων, και ιδιαίτερα για τους εξής σκοπούς:

Λήψη πληροφοριών και ανταλλαγή δεδομένων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όταν αυτό υπερβαίνει τον οικονομικό μας κίνδυνο.

Εξέταση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών για ανάλυση αναγκών.

Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων και διαδικασιών.

Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τηρουμένης της δέουασς επιμέλειας και επιστευτικότητας  κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων πώλησης της εταιρείας.

Για αντιπαραβολή με ευρωπαϊκούς και διεθνείς καταλόγους αντιτρομοκρατίας, στο βαθμό που αυτό υπερβαίνει τις νομικές υποχρεώσεις.

Εμπλουτισμό των δεδομένων μας, π.χ. με χρήση ή επεξεργασία δημόσια προσβάσιμων δεδομένων.

Στατιστικές αξιολογήσεις ή ανάλυση αγοράς.

Συγκριτική αξιολόγηση.

Διεκδίκηση έννομων αξιώσεων και υπεράσπιση σε νομικές διαφορές που δεν προκύπτουν άμεσα από τη συμβατική σχέση.

Περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, εάν η διαγραφή δεν είναι εφικτή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια λόγω του ειδικού τύπου αποθήκευσης. 

Πρόληψη και διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, εφόσον δεν πρόκειται αποκλειστικά για εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων.

Ασφάλεια κτηρίων και εγκαταστάσεων (π.χ. μέσω ελέγχου πρόσβασης και βιντεοεπιτήρησης), εφόσον αυτό δεν εμπίπτει στα γενικά καθήκοντα φύλαξης.

Εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, και επισκοπήσεις ασφαλείας.

Τήρηση και διατήρηση πιστοποιήσεων ιδιωτικής ή κρατικής φύσεως.

Κατάσχεση και η άσκηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μέσω καταλλήλων μέτρων καθώς και βιντεοεπιτήρηση για την προστασία των πελατών και των υπαλλήλων μας, καθώς και για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων και την πρόληψή τους.

 

2.3 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ (ΑΡΘΡΟ 6, ΤΜΗΜΑ 1Α ΤΟΥ ΓΚΠΔ)

Η έρευνα αγοράς και δημοσίας γνώμης, εφόσον δεν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. χρήση εταιρικών συστημάτων επικοινωνίας για ιδιωτικούς σκοπούς, φωτογραφίες/βίντεο σας για δημοσίευση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας (Intranet) ή στο Internet), κατόπιν συγκατάθεσής σας. Κατά κανόνα, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης και για την ανάκληση των δηλώσεων συγκατάθεσης που μας είχαν παρασχεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για τις συνέπειες της ανάκλησης ή της άρνησης παροχής συγκατάθεσης στο αντίστοιχο κείμενο της συγκατάθεσης.      

Σε γενικές γραμμές, η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει μόνο στο μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται πριν από την παροχή της συγκατάθεσης δεν επηρεάζεται από αυτές και παραμένει νόμιμη

 

2.4 ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6, ΤΜΗΜΑ 1Γ ΤΟΥ ΓΚΠΔ) Ή ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΑΡΘΡΟ 6, ΤΜΗΜΑ 1Ε ΤΟΥ ΓΚΠΔ)

Όπως κάθε φορέας που συμμετέχει στην επιχειρηματική ζωή, έτσι και εμείς οφείλουμε επίσης να τηρούμε ένα μεγάλο αριθμό νομικών υποχρεώσεων. Πρόκειται κυρίως για κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπορικό και φορολογικό δίκαιο), αλλά και για το ισχύον εποπτικό δίκαιο ή άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από τις κυβερνητικές αρχές. Οι σκοποί της επεξεργασίας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ελέγχους ταυτότητας και ηλικίας, πρόληψη της απάτης και καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. αντιπαραβολή με ευρωπαϊκούς και διεθνείς καταλόγους κατά της τρομοκρατίας), συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ελέγχου και κοινοποίηση βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την αρχειοθέτηση δεδομένων για λόγους προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για σκοπούς ελέγχων από φορολογικούς συμβούλους ή ελεγκτές, οικονομικές και άλλες κυβερνητικές αρχές. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο επίσημων κυβερνητικών ή δικαστικών μέτρων για λόγους συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, επιβολής του νόμου, και ποινικής δίωξης ή ικανοποίησης των απαιτήσεων του αστικού δικαίου.

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Εάν είναι απαραίτητο για τη συμβατική σχέση μαζί σας και τις δραστηριότητες που εκτελείτε, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε δεδομένα που λαμβάνουμε νομίμως από το εξουσιοδοτημένο από εμάς δίκτυο Mazda ή από άλλες εταιρείες (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοδοτικοί οργανισμοί) ή από τρίτους (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες δημοσίευσης διευθύνσεων). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε, λάβαμε ή αποκτήσαμε νομίμως από πηγές που είναι προσιτές στο κοινό (όπως π.χ. εμπορικά μητρώα και μητρώα συλλόγων, ληξιαρχεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Internet και άλλα μέσα), αν αυτό είναι απαραίτητο και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Προσωπικά δεδομένα (όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα ή απασχόληση και παρεμφερή δεδομένα, υπεύθυνος επικοινωνίας, οδηγός και παρόμοια δεδομένα)

Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα)

Εκμισθωτές και μισθωτές

Δεδομένα διεύθυνσης (στοιχεία δημοτολογίου και παρεμφερή δεδομένα)

Άδεια οδήγησης ή στοιχεία ταυτότητας

Βεβαίωση πληρωμών ή εξόφληση τραπεζικών οφειλών και πιστωτικών καρτών

Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, δηλαδή στοιχεία για την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου)

Ιστορικό πελατών

Τεχνικά δεδομένα αυτοκινήτου, μεταξύ των οποίων διαγνωστικά δεδομένα

Πληροφορίες συντήρησης και επισκευής

Στοιχεία σχετικά με τη χρήση από εσάς των υπηρεσιών τηλεειδοποίησης που προσφέρουμε (π.χ. χρόνος πρόσβασης στους ιστοτόπους μας, στις εφαρμογές ή στο ενημερωτικό μας δελτίο, τις σελίδες ή συνδέσμους μας που έχετε κάνει κλικ ή καταχωρήσεις και παρεμφερή δεδομένα)

Δεδομένα βίντεο

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Στην εταιρεία μας, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι τα εσωτερικά γραφεία ή μονάδες οργάνωσης που τα χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας ή που χρειάζονται τέτοια δεδομένα στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της εφαρμογής των νόμιμων συμφερόντων μας.

Τα δεδομένα σας αποκαλύπτονται ή διαβιβάζονται αποκλειστικά σε εξωτερικά γραφεία και πρόσωπα 

Σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

Για λόγους που μας υποχρεώνουν ή μας δίνουν το δικαίωμα να παρέχουμε πληροφορίες, κοινοποίηση ή διαβίβαση δεδομένων (π.χ. φορέας ασφάλειας αστικής ευθύνης του εργοδότη, φορείς ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, φορολογικές αρχές) προκειμένου να πληρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις ή όταν η διαβίβαση δεδομένων είναι προς το δημόσιο συμφέρον (βλ. τμήμα 2.4).

Σε εξωτερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο βαθμό που οι εταιρείες αυτές επεξεργάζονται δεδομένα ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας ή τρίτοι που αναλαμβάνουν ορισμένες λειτουργίες (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, προαιρετική επέκταση εγγύησης, υπηρεσία Mazda Care, καθώς και φορείς χρηματοδοτικής μίσθωσης και χρηματοδότησης), εξωτερικά κέντρα δεδομένων, υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών μηχανογράφησης, αρχειοθέτηση, επεξεργασία εγγράφων, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες συμμόρφωσης, ελέγχου και διασταύρωσης δεδομένων για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικύρωση δεδομένων και προστασία δεδομένων, έλεγχος φερεγγυότητας, καταστροφή δεδομένων, αγορές/προμήθειες, διαχείριση πελατών, υπηρεσίες αποστολής επιστολών, μάρκετινγκ, τεχνολογία μέσων, έρευνα, έλεγχος κινδύνου, τιμολόγηση, τηλεφωνία, διαχείριση δικτυακών τόπων, υπηρεσίες λογιστικών ελέγχων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εκτύπωσης εντύπων ή διάθεσης δεδομένων, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας).

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους.

Επιπλέον, θα αποφύγουμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους εάν δεν σας έχουμε ενημερώσει ξεχωριστά περί αυτού. Εάν, στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελίας, αναθέσουμε εργασίες σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τα δεδομένα σας θα υπόκεινται στα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από εμάς, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας επαρκώς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αποδέκτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν λάβει τα δεδομένα.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διαρκεί η εμπορική  μας σχέση. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το διάστημα  πριν την έναρξη σύμβασης (προσυμβατική σχέση) και την διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης.

Πέραν και υπεράνω τούτου, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης που απορρέουν, μεταξύ άλλων, από το εμπορικό ή το φορολογικό Δίκαιο. Οι περίοδοι και οι προθεσμίες διατήρησης ή/και τεκμηρίωσης που ορίζονται από τα παραπάνω είναι έως δέκα έτη μετά τη λήξη της συμβατικής ή της προσυμβατικής σχέσης.

Επιπλέον, ειδικές κανονιστικές διατάξεις ενδέχεται να απαιτούν τη διατήρηση των δεδομένων επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. η υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε τα προϊόντα μας μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του αυτοκινήτου, ώστε να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εκστρατείες ανάκλησης ή εξυπηρέτησης, αν χρειαστεί).

Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους - για περιορισμένο χρονικό διάστημα - είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που αναγράφονται στο τμήμα 2.2 εξαιτίας επιτακτικού έννομου συμφέροντος. Ένα τέτοιο επιτακτικό έννομο συμφέρον θεωρείται ότι συμβαίνει, π.χ. εάν δεν είναι εφικτή η διαγραφή των δεδομένων λόγω του ειδικού τύπου αποθήκευσης ή είναι δυνατή μόνο με υπερβολικά υψηλό κόστος, και αποκλείεται η επεξεργασία για άλλους σκοπούς με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε γραφεία σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΕ/ΕΟΧ (καλούμενες τρίτες χώρες) όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης προς εσάς (π.χ. εάν μετακομίσετε σε άλλη χώρα), όπως απαιτείται από το νόμο (π.χ. υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει φορολογικού νόμου), εφόσον τούτο εμπίπτει στα νόμιμα συμφέροντά μας ή στα συμφέροντα τρίτων ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία σε τρίτη χώρα, καθώς και για λόγους συμμετοχής των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ύπαρξη ευλόγου επιπέδου προστασίας δεδομένων για την αντίστοιχη χώρα, εγγυόμαστε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας θα προστατεύονται και θα διασφαλίζονται ευλόγως σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ μέσω συμβατικών συμφωνιών για τον σκοπό αυτόν. Αναλυτικές πληροφορίες θα σας παρασχεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ή εύλογες εγγυήσεις και τη δυνατότητα για το πώς και πού να λάβετε αντίγραφο αυτών από τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας ή το τμήμα ανθρωπίνων πόρων που είναι υπεύθυνο για εσάς.

 

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο αυτοκίνητό σας έχουν εγκατασταθεί μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου. Αυτές οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα, π.χ. που λαμβάνουν, παράγουν ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι αισθητήρες του αυτοκινήτου. Ορισμένες μονάδες ελέγχου απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας, ενώ άλλες σας παρέχουν υποστήριξη κατά την οδήγηση (συστήματα υποστήριξης οδηγού) ή παρέχουν τη δυνατότητα για λειτουργίες άνεσης ή ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εντός του αυτοκινήτου παρέχονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο αυτοκίνητό σας και διαβιβάζονται σε τρίτους, καθώς και για ποιο λόγο, μπορείτε να βρείτε στο τμήμα «Προστασία δεδομένων», στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας, με απευθείας συνδέσμους στα σχετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι επίσης διαθέσιμες online και, ανάλογα με τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου, σε ψηφιακή μορφή στο αυτοκίνητο.

Προσωπικές αναφορές

Κάθε αυτοκίνητο αναγνωρίζεται μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού. Αυτός ο αναγνωριστικός αριθμός του αυτοκινήτου χαρακτηρίζει αποκλειστικά τους τρέχοντες και τους πρώην ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το αυτοκίνητο μπορούν επίσης να χαρακτηρίσουν τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του αυτοκινήτου με άλλα μέσα, π.χ. την πινακίδα κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις μονάδες ελέγχου ενδέχεται να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα του αυτοκινήτου, μπορεί να προκύψουν συμπεράσματα που αφορούν, π.χ., την οδηγική σας συμπεριφορά, την τοποθεσία σας ή τη διαδρομή σας ή τα πρότυπα κατανάλωσης καυσίμων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα έναντι των εταιρειών που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα, για παράδειγμα, να ζητήσετε δωρεάν, από τον κατασκευαστή και τρίτους, πλήρη αποκάλυψη για τις πληροφορίες που διαθέτουν για εσάς (π.χ. εξωτερικούς συνεργάτες ή συνεργεία επισκευής βλαβών του αυτοκινήτου, εταιρείες παροχής online υπηρεσιών για το αυτοκίνητο), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκεύσει τέτοια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει για εσάς, για ποιο σκοπό, και την προέλευση αυτών των δεδομένων. Το δικαίωμά σας για πληροφορίες περιλαμβάνει επίσης και τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. 

Τα τοπικά δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, μπορούν να προβληθούν με εξειδικευμένη βοήθεια, π.χ. σε συνεργείο αυτοκινήτων, έναντι πληρωμής, εάν είναι απαραίτητο.

Νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την αποκάλυψη δεδομένων

Εφόσον υφίστανται νομικές ρυθμίσεις, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να κοινοποιούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν, κατόπιν αιτήματος των δημοσίων αρχών, και στο βαθμό που απαιτείται κατά περίπτωση (π.χ. όταν διερευνάται ποινικό αδίκημα).

Οι δημόσιες αρχές επιτρέπεται επίσης να διαβάζουν τα δεδομένα από τα οχήματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα πλαίσια εφαρμογής του ισχύοντος δικαίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες από τη μονάδα ελέγχου του αερόσακου για να διευκρινίσετε τις περιστάσεις του ατυχήματος.

Λειτουργικά δεδομένα για το αυτοκίνητο

Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται τα δεδομένα προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το αυτοκίνητο.

Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

Πληροφορίες κατάστασης του αυτοκινήτου (π.χ. ταχύτητα, επιβράδυνση, πλευρική επιτάχυνση, ταχύτητα τροχών, ένδειξη χρήσης ζώνης ασφαλείας),

περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης)

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα δεδομένα είναι προσωρινά, δηλ. δεν αποθηκεύονται πέρα από τον χρόνο λειτουργίας, και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο επί του αυτοκινήτου. Οι μονάδες ελέγχου περιέχουν συχνά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση, προσωρινά ή μόνιμα, των πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του αυτοκινήτου, την καταπόνηση των εξαρτημάτων, τις απαιτήσεις συντήρησης και τα τεχνικά συμβάντα και αστοχίες.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν, ανάλογα με την τεχνική διαμόρφωση:

Συνθήκες λειτουργίας των εξαρτημάτων του συστήματος (π.χ. απόθεμα καυσίμων, πίεση ελαστικών και κατάσταση μπαταρίας).


Βλάβες και ελαττώματα σε σημαντικά κατασκευαστικά εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. φωτισμός και φρένα).

Αντίδραση του συστήματος σε έκτακτες συνθήκες οδήγησης (π.χ. άνοιγμα αερόσακου, ενεργοποίηση συστημάτων ελέγχου σταθερότητας).

Πληροφορίες για συμβάντα που δημιούργησαν βλάβη στο αυτοκίνητο.

Για τα ηλεκτρικά οχήματα, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης και η εκτιμώμενη αυτονομία του αυτοκινήτου. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ., εάν εντοπιστεί δυσλειτουργία στο αυτοκίνητο), μπορεί να είναι απαραίτητο να αποθηκευτούν δεδομένα τα οποία κανονικά θα ήταν προσωρινά.

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), ενδέχεται, εάν είναι απαραίτητο, να μπορείτε να διαβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα λειτουργίας μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης του αυτοκινήτου. Τα δεδομένα από το αυτοκίνητο μπορούν να διαβαστούν από υπαλλήλους του δικτύου της Mazda (π.χ. εξουσιοδοτημένα συνεργεία, κατασκευαστές) ή από τρίτους (π.χ. υπηρεσίες βλαβών, ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής του αυτοκινήτου, κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση υποθέσεων εγγύησης και μέτρων διασφάλισης ποιότητας.

 

Τα δεδομένα διαβάζονται συνήθως μέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης OBD (ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης) στο αυτοκίνητο. Τα δεδομένα λειτουργίας τεκμηριώνουν τις τεχνικές συνθήκες του αυτοκινήτου ή μεμονωμένων εξαρτημάτων και βοηθούν στη διάγνωση σφαλμάτων, στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγγύησης και στη βελτίωση της ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα, και ιδίως οι πληροφορίες σχετικά με την καταπόνηση των εξαρτημάτων, τα τεχνικά συμβάντα, τα σφάλματα λειτουργίας και άλλα σφάλματα, διαβιβάζονται στον κατασκευαστή, εάν χρειάζεται, μαζί με τον αναγνωριστικό αριθμό του αυτοκινήτου. Επιπλέον, η ευθύνη για το προϊόν βαρύνει τον κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί εξωτερικά δεδομένα λειτουργίας για τα αυτοκίνητα, π.χ. για εκστρατείες ανάκλησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση των κανονιστικών απαιτήσεων της  παροχής εγγύησης στον πελάτη   και την ικανοποίηση  των σχετικών αιτημάτων εγγύησης από τονκατασκευαστή.

Η μνήμη σφαλμάτων του αυτοκινήτου μπορεί να διαγραφεί από έναν υπεύθυνο σέρβις κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και συντήρησης ή κατόπιν αιτήματός σας.

Λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας και ενημέρωσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και προσαρμογές άνεσης στο αυτοκίνητο και να τις μεταβάλλετε ή διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ρυθμίσεις θέσης καθίσματος και τιμονιού,

Προσαρμογές πλαισίου και ρυθμίσεις κλιματισμού,

Προσαρμογές, όπως εσωτερικός φωτισμός.

 

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε δεδομένα για τις λειτουργίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του αυτοκινήτου, μέσα στα πλαίσια της επιλεγμένης διαμόρφωσης.

 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Δεδομένα πολυμέσων, π.χ. μουσική, ταινίες ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή σε ένα ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων,

Δεδομένα από τον κατάλογο διευθύνσεων για χρήση σε συνδυασμό με ενσωματωμένο σύστημα hands-free ή ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης,

Προορισμοί πλοήγησης που έχουν εισαχθεί,

Δεδομένα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Αυτά τα δεδομένα για λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας και ενημέρωσης μπορούν να είναι αποθηκευμένα τοπικά στο αυτοκίνητο ή να βρίσκονται σε μια συσκευή που έχετε συνδέσει στο αυτοκίνητό σας (π.χ. smartphone, USB stick ή MP3 player). Μπορείτε να τα διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εσείς εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων από το αυτοκίνητο γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματός σας, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει όταν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ενσωμάτωση με smartphone, π.χ. Android Auto ή Apple car play

Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορείτε να συνδέσετε το smartphone ή άλλη κινητή συσκευή στο αυτοκίνητο, και να τα ελέγξετε χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα χειριστήρια μέσα στο αυτοκίνητο. Οι εικόνες και οι ήχοι των έξυπνων κινητών τηλεφώνων μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, μεταφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες στο smartphone σας. Ανάλογα με τον ιδιαίτερο εξοπλισμό του αυτοκινήτου, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα θέσης, λειτουργία ημέρας/νύχτας και άλλες γενικές πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του αυτοκινήτου.

Ο ιδιαίτερος εξοπλισμός επιτρέπει τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών smartphone, όπως π.χ. πλοήγηση ή αναπαραγωγή μουσικής. Ουδεμία άλλη περαιτέρω αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ του smartphone και του αυτοκινήτου, και ιδιαίτερα ενεργή πρόσβαση στα δεδομένα του αυτοκινήτου. Η φύση οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων καθορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής. Το αν και ποιες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από την συγκεκριμένη εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας.

Διαδικτυακές υπηρεσίες

Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει ασύρματη δικτυακή σύνδεση, τότε επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του αυτοκινήτου σας και άλλων συστημάτων. Η ασύρματη σύνδεση ενεργοποιείται μέσω μιας μονάδας μετάδοσης και λήψης ειδικής για το όχημα ή μέσω ενός κινητού (π.χ. smartphone) που έχετε εγκαταστήσει. Οι διαδικτυακές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω αυτής της δικτυακής σύνδεσης. Αυτές περιλαμβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές (apps) που σας παρέχονται από τον κατασκευαστή ή άλλον πάροχο.

Υπηρεσίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή

Για τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, οι αντίστοιχες λειτουργίες περιγράφονται από τη Mazda σε κατάλληλο μέρος (π.χ. στις οδηγίες λειτουργίας ή/και στον εκάστοτε δικτυακό τόπο της Mazda κατά χώρα) και παρέχονται μαζί με τις σχετικές πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Η ανταλλαγή δεδομένων για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται μέσω προστατευμένης σύνδεσης, π.χ. χρησιμοποιώντας τα συστήματα πληροφορικής που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει νόμιμης αδείας π.χ. στην περίπτωση συστημάτων κλήσεων έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται από το νόμο, μέσω σύμβασης ή έγκρισης.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες από άλλους παρόχους (τρίτους), οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στην ευθύνη και υπόκεινται στους όρους προστασίας δεδομένων και χρήσης του αντιστοίχου παρόχου. Ο κατασκευαστής γενικά δεν έχει καμία επίδραση στο περιεχόμενο που ανταλλάσσεται με αυτόν τον τρόπο.

Ενημερωθείτε για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων για υπηρεσίες τρίτων από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων από εμάς

Έτσι, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται και σας αφορούν σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 15 του ΓΚΠΔ 

Εάν το ζητήσετε, θα διορθώσουμε τα δεδομένα που αποθηκεύονται και σας αφορούν σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, εάν τα δεδομένα αυτά είναι αναληθή ή λανθασμένα.

Εάν το επιθυμείτε, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, αν αυτό δεν αποκλείεται από άλλες κανονιστικές διατάξεις (π.χ. κανονιστικές υποχρεώσεις διατήρησης ή περιορισμοί που ορίζονται στην παρ. 35 του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) ή επιτακτικό συμφέρον εκ μέρους μας (π.χ., για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις αξιώσεις μας)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, ως αποτέλεσμα του οποίου πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα ένστασης ισχύει μόνο αν συντρέχουν πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις για την προσωπική σας κατάσταση, σύμφωνα με τις οποίες τα δικαιώματα της εταιρείας μας αντιβαίνουν στο δικαίωμα ένστασής σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ σε δομημένη, συνηθισμένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να διαβιβάσετε τα ως άνω δεδομένα σε τρίτους.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας προς εμάς να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σε μελλοντικό χρόνο (βλ. αρ. 2.3).

Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, δηλαδή στοιχεία για την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου)

Επιπλέον, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). Συνιστούμε, ωστόσο, να αποστείλετε προηγουμένως μια καταγγελία στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

Όποτε είναι δυνατόν, οι αιτήσεις σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή να απευθύνονται απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

9. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ

Η παροχή δεδομένων απαιτείται μόνον όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την έναρξη και την εκτέλεση της επιχειρηματικής σχέσης ή για μια προσυμβατική σχέση μαζί μας ή απαιτείται από το νόμο. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, γενικά δεν είμαστε σε θέση να συνάψουμε τη συμφωνία ή να συνεχίσουμε να την υλοποιούμε. Αυτό μπορεί επίσης να αφορά δεδομένα που απαιτούνται αργότερα στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης. Εάν ζητάμε δεδομένα από εσάς πέρα και επί πλέον αυτών, θα ενημερώνεστε ξεχωριστά για την μη υποχρεωτική καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.

10. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ)

Δεν χρησιμοποιούμε ουδεμία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 22 του ΓΚΠΔ. Εάν θεσμοθετήσουμε μια τέτοια διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε κατ' εφαρμογήν του παρόντος, ξεχωριστά, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εν μέρει με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών προτιμήσεων (δημιουργία προφίλ).

Προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές για τα προϊόντα μας προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αξιολόγησης. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν τον σχεδιασμό, την επικοινωνία και τη διαφήμιση προϊόντων με γνώμονα τις ανάγκες του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς και της κοινής γνώμης.

Τέτοιες διαδικασίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητάς σας, καθώς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης. Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και της φερεγγυότητάς σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν "τιμές βαθμολόγησης". Σε περίπτωση βαθμολόγησης, χρησιμοποιούνται μαθηματικές μέθοδοι υπολογισμού της πιθανότητας να ανταποκριθεί ο πελάτης στις υποχρεώσεις πληρωμών του που απορρέουν από τη σύμβαση. Τέτοιες τιμές βαθμολόγησης, μας προσφέρουν υποστήριξη, π.χ. στην αξιολόγηση της φερεγγυότητάς σας, στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο συμφωνιών για προϊόντα, και ενσωματώνονται στη διαχείριση των κινδύνων μας. Ο υπολογισμός βασίζεται σε μαθηματικά και στατιστικά αναγνωρισμένες και αποδεδειγμένες μεθόδους και στηρίζεται στα δεδομένα σας, ιδίως στα έσοδα, στις δαπάνες, στις υφιστάμενες υποχρεώσεις, στο επάγγελμα, στον εργοδότη, στο χρόνο υπηρεσίας, στην εμπειρία από προηγούμενη επιχειρηματική σχέση, στην αποπληρωμή προηγουμένων δανείων σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση, και σε πληροφορίες από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα και τις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΓΚΠΔ.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ένστασής σας σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η οποία εκτελείται με βάση το Άρθρο 6, παρ. 1, τμ. στ' του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων με βάση τη στάθμιση των συμφερόντων) ή το Άρθρο 6, παρ. 1, τμ. ε' του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον). Ωστόσο, προϋπόθεση για αυτό είναι να υπάρχουν λόγοι για την ένστασή σας, που απορρέουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ που βασίζεται στον σκοπό αυτό, κατά την έννοια του Άρθρου 4, παρ. 4 του ΓΚΠΔ. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που δικαιολογούν ότι η διαφύλαξη της επεξεργασίας υπερισχύει των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί το σκοπό της διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης έννομων αξιώσεων.

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους απευθείας διαφήμισης. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά των διαφημίσεων ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία του προφίλ, στο βαθμό που αυτή συνδέεται με την ως άνω απευθείας διαφήμιση. Θα σεβαστούμε αυτή την ένσταση για εις το μέλλον. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για λόγους απευθείας διαφήμισης, αν δηλώσετε τις αντιρρήσεις σας στην επεξεργασία για το σκοπό αυτό.

 

Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί γραπτώς σε ελεύθερη μορφή, χωρίς δηλ. να απαιτείται συμμόρφωση με οποιοδήποτε προσχηματισμένο έντυπο, και θα πρέπει να αποστέλλεται, αν είναι δυνατόν, στη διεύθυνση:

Mazda Austria GmbH ή προς τον εκάστοτε αντιπρόσωπο (να προσαρμοσθεί)

Η πολιτική απορρήτου μας και οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία δεδομένων από εμάς σύμφωνα με τα Άρθρα 13, 14 και 21 του ΓΚΠΔ ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά καιρούς. Όλες οι αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τις παλαιότερες εκδόσεις σε μορφή αρχείου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Δήλωση απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντική μέριμνα για τη Mazda. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις στον δικτυακό μας τόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για τις χώρες στις οποίες διατηρούμε δικτυακούς τόπους. Οι δικτυακοί μας τόποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας και, συνεπώς, η Mazda ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

 

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς μας τόπους, ο δικτυακός διακομιστής μας καταγράφει αυτομάτως το όνομα του παρόχου δικτυακών υπηρεσιών, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον δικτυακό μας τόπο, και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν προσφέρονται εθελοντικά από εσάς, πχ. κατόπιν εγγραφής, συμμετοχής σε έρευνα, διαγωνισμό ή στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης.

Σημειωτέον ότι τα πρόσθετα (plug-ins) κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, στον δικτυακό τόπο μάς αποστέλλουν απευθείας δεδομένα όσων χρηστών είναι συνδεδεμένοι στον διακομιστή, καθώς επίσης και τα δεδομένα χρηστών που επισκέπτονται χωρίς να είναι μέλη του Facebook. Ένας σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του Facebook επισυνάπτεται προς πληροφόρησή σας //www.facebook.com/policy.php

 

Ασφάλεια

Η Mazda χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από τυχαία ή σκόπιμη μεταχείριση, απώλεια, καταστροφή ή κατά της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Απαλλαγή από ευθύνη

Google reCAPTCHA:

Με βάση το έννομο συμφέρον μας για πρόληψη της μη ζητηθείσας αλληλογραφίας (spam) και της κατάχρησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιούμε επίσης το χαρακτηριστικό reCAPTCHA Google στον δικτυακό μας τόπο. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για να διακρίνει αν μια καταχώρηση γίνεται από φυσικό πρόσωπο ή καταχρηστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και ενδεχομένως άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el

 

Εξαίρεση Google Analytics

Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του παγκόσμιου ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον δικτυακό τόπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο. Πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP). Η διεύθυνση IP καθίσταται ανώνυμη, και η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνσή σας IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και διεύθυνση IP), κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στην ηλ. διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και το απόρρητο των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ηλ. διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/.

Κάντε κλικ εδώ για μια επισκόπηση της πολιτικής απορρήτου της Google. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση του Google Analytics σε όλους τους δικτυακούς τόπους, επισκεφθείτε την ηλ. διεύθυνση:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Εναλλακτικά για το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ή σε περίπτωση περιήγησης μέσω κινητών συσκευών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμος. Θα οριστεί στον υπολογιστή ένα cookie απαλλαγής από την παρακολούθηση (opt-out), το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή δεδομένων σας κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. (Αυτό το Opt-Out-Cookie θα λειτουργεί μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies στη συσκευή σας, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να αποκλείετε την παρακολούθηση αυτού του δικτυακού τόπου, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο).  

Τεχνολογία εντοπισμού Eloqua που χρησιμοποιείται στον δικτυακό μας τόπο και στο μάρκετινγκ μέσω e-mail

Χρησιμοποιούμε το Λογισμικό Eloqua Marketing Automation από το Oracle Marketing Cloud για να προσαρμόζουμε την επικοινωνία μας στις προτιμήσεις σας, για σελίδες στον δικτυακό μας τόπο και για τις πληροφορίες που σας αποστέλλουμε.

 

Eloqua Cookies

Στις αντίστοιχες σελίδες, το λογισμικό Eloqua χρησιμοποιεί cookies και κώδικα JavaScript για να μετρήσει τη συμπεριφορά των χρηστών και να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως π.χ. τη διαδρομή που ακολουθείτε στον δικτυακό μας τόπο, τη συμπεριφορά σας όπως αποτυπώνεται στα κλικ, την διεύθυνση IP προέλευσης (τη διεύθυνση IP σας), τη χώρα προέλευσής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας, κ.λπ. Το Eloqua προσθέτει ένα cookie στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον δικτυακό μας τόπο. Χρησιμοποιούμε το cookie Eloqua και τις πληροφορίες από τον κώδικα JavaScript για να αναλύσουμε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και των επικοινωνιών μας από εσάς για να καταλάβουμε τι σας ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες που λαμβάνετε από εμάς.

Για να λαμβάνετε προσωπικές επικοινωνίες και να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας ως χρήστη στις προτιμήσεις σας, συνδέουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας υποβάλλοντας ένα έντυπο, π.χ. μια συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο, ένα αίτημα για test drive, κ.λπ., με τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης που σχετίζονται με το cookie Eloqua στη συσκευή σας. Το cookie θα απενεργοποιηθεί μετά από δύο χρόνια, εκτός αν το διαγράψετε πρώτα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε cookies Eloqua, με βάση το Άρθρο 6(1), παρ. 1στ) του ΓΚΠΔ, με τα οποία επιδιώκουμε τα προαναφερθέντα έννομα συμφέροντά μας.

Για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των cookies Eloqua, προσαρμόστε τις προτιμήσεις σας εδώ.

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Eloqua

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το Eloqua περιλαμβάνουν ορισμένες τεχνολογίες παρακολούθησης. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα κυρίως για να μάθουμε ποια θέματα σας ενδιαφέρουν, για να κατανοήσουμε αν τα μηνύματά μας έχουν ανοιχτεί, και σε ποιους συνδέσμους έχετε κάνει κλικ. Κατόπιν, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες συνδέοντάς τις με υπάρχουσες πληροφορίες παρακολούθησης ή δημιουργίας προφίλ, για να βελτιώσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε, και να σας προσφέρουμε μια εμπειρία για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.

Αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Mazda, χρησιμοποιήστε τους εξής τρόπους:

  • Καταργήστε την συνδρομή σας εύκολα από οποιοδήποτε email μάρκετινγκ που λαμβάνετε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο unsubscribe που υπάρχει στο email
  • My Mazda App - αν είστε εγγεγραμμένος στην εφαρμογή My Mazda, μπορείτε επίσης να αλλάξετε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ από το app.H1
  • - My Mazda App - αν είστε εγγεγραμμένος στην εφαρμογή My Mazda, μπορείτε επίσης να αλλάξετε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ από την εφαρμογή (app).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το απόρρητό σας και τον τρόπο συλλογής δεδομένων που σας αφορούν στον δικτυακό τόπο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΑΣ

1Τα οχήματα που εμφανίζονται μπορεί να μην είναι τα ίδια με τα μοντέλα που προορίζονται για την ελληνική αγορά. Τα χρώματα και μερικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό μοντέλο και τα οχήματα μπορεί να διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό.xtras.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι μη δεσμευτικές και συνιστώμενες από την Mazda Ελλάδας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και τέλη ταξινόμησης για μοντέλα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό. Λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις. Επομένως, ρωτήστε τον δικό σας αντιπρόσωπο Mazda για την ακριβή τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου.